Vacancy: Digital Marketing Graduate

An exciting graduate placement opportunity has arisen at Donegal Airport for a Digital Marketing Graduate.
Apply now at recruitment@donegalairport.ie

Donegal-Airport-logo

An exciting graduate placement opportunity has arisen at Donegal Airport for a Digital Marketing Graduate.  Reporting directly to the Marketing Manager, this opportunity would suit a Marketing graduate who has graduated within the past 24 months, has a ‘can-do’ attitude and is eager to gain hands-on experience with the digital aspects of travel/tourism marketing campaigns.

The ideal candidate will be an enthusiastic Marketer with a positive attitude and a willingness to gain experience working across the full marketing mix for an award-winning airport.

 

Person Specification

 • A relevant third level qualification e.g., Marketing, Digital Marketing, Business, Communications, Advertising.
 • Fluency in spoken Irish with a good standard of written Irish
 • A creative person with a passion for marketing.
 • Ability and willingness to work both independently as well as within a small team.
 • Results-driven with a strong desire to learn.

Key Responsibilities:

 • Manage the Airport’s website with content, images and functions (WordPress platform).
 • Implement campaigns across digital channels, including social media, SEO, email, and search/display advertising.
 • Work with the Marketing Manager to develop quarterly targets for each digital channel.
 • Oversee growth of all digital channels including website SEO, Google ads, Facebook page, Instagram, Twitter, LinkedIn Page and build our YouTube channel.
 • Ensure social media presence across our social channels, with the creation of content schedules and KPIs (Key Performance Indicators) for each channel.
 • Optimise website for SEO and user experience. This includes updating news content in both English and Irish, optimising images and working with partners to ensure visibility of the Donegal Airport website.
 • Implement quarterly content and editorial calendars for social media, email and advertising.
 • Manage analytical tools, measure and report on the performance and adjust future campaigns based on lessons learned.
 • Coordinate marketing efforts with national and regional organisations and align the Airport’s marketing messages with that of our strategic partners.

 

Desired Skills / Experience:

 • Experience with Facebook, YouTube, Twitter, Instagram and LinkedIn and the use of scheduling tools such as Hootsuite or equivalent.
 • Understanding of SEO and keyword research with a strong desire to learn and develop in this area.
 • Strong written skills for copywriting & content development.
 • A creative eye for design to help elevate our social media and advertising visuals.
 • Good verbal communication skills
 • Understanding and experience of Google Ads and Google Analytics.
 • Proficient in Adobe Illustrator and Photoshop and Canva.
 • Experience in WordPress & Elementor desirable

This is a 24 – month placement on a full-time basis (office based)

Please submit your CV to:

The Human Resource Manager, Donegal Airport

Email: recruitment@donegalairport.ie

Closing date for applications is:  Friday 19th November 2021

 

Tá deis spreagúil socrúcháin oibre ag Aerfort Dhún na nGall do Chéimí

Margaíochta Digití. D’oirfeadh an deis seo do chéimí Margaíochta a bhfuil céim bainte amach aige nó aicí le 24 mí anuas, bheadh dearcadh ‘is féidir liom’ ag an té a cheapfar gur mian leo taithí phraiticiúil a fháil ar ghnéithe

igiteacha d’fheachtais mhargaíochta taistil / turasóireachta. Beidh siad ag tuairisciú go díreach don Bhainisteoir Margaíochta.

Tá duine a lorg againn atá ina Mhargóir díograiseach le dearcadh dearfach agus toilteanas taithí a fháil ar chumasc margaíochta aerfort a bhfuil duaiseanna buaite aige.

Sonraíocht faoin bpearsa

 • Cáilíocht ábhartha tríú leibhéal e.g. Margaíocht, Margaíocht Dhigiteach, Gnó, Cumarsáid, Fógraíocht.
 • Líofacht i nGaeilge labhartha le caighdeán maith Gaeilge scríofa
 • Duine cruthaitheach a bhfuil paisean acu don mhargaíocht.
 • Cumas agus toilteanas oibriú go neamhspleách agus mar bhaill foirne.
 • Dírithe ar thorthaí le mian láidir foghlama.

Príomhfhreagrachtaí:

 • Suíomh Gréasáin an Aerfoirt a bhainistiú le hábhar, íomhánna agus feidhmeanna (ardán WordPress).
 • Feachtais a chur i bhfeidhm ar bhealaí digiteacha, lena n-áirítear na meáin shóisialta, SEO, ríomhphost, agus fógraíocht cuardaigh / taispeána.
 • Oibriú leis an Bhainisteoir Margaíochta chun spriocanna ráithiúla a fhorbairt do gach bealach digiteach.
 • Maoirseacht a dhéanamh ar fhás na bealaí digiteach go léir lena n-áirítear SEO láithreán gréasáin, Google ads, leathanach Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn Page agus ár gcainéal YouTube a fhorbairt.
 • Láithreacht ar na meán sóisialta a chinntiú ar fud ár gcainéal sóisialta, trí sceidil ábhair agus KPIanna (Príomhtháscairí Feidhmíochta) a chruthú do gach cainéal.
 • Suíomh Gréasáin a bharrfheabhsú le haghaidh SEO agus taithí an úsáideora. Áirítear leis seo ábhar nuachta i mBéarla agus i nGaeilge a nuashonrú, íomhánna a bharrfheabhsú agus oibriú le comhpháirtithe chun infheictheacht shuíomh Gréasáin Aerfort Dhún na nGall a chinntiú.
 • Ábhar ráithiúil agus féilirí eagarthóireachta a chur i bhfeidhm do na meáin shóisialta, ríomhphost agus fógraíocht.
 • Uirlisí anailíseacha a bhainistiú, feidhmíocht a thomhas agus tuairisciú a dhéanamh air agus feachtais todhchaíoch a choigeartú bunaithe ar na ceachtanna a foghlaimíodh.
 • Iarrachtaí margaíochta a chomhordú le heagraíochtaí náisiúnta agus réigiúnacha, agus teachtaireachtaí margaíochta an Aerfoirt a ailíniú le teachtaireachtaí ár gcomhpháirtithe straitéiseacha.

 

Scileanna / Taithí Inmhianaithe:

 •  Taithí ar Facebook, YouTube, Twitter, Instagram agus LinkedIn agus ag úsáid uirlisí sceidealaithe cosúil le Hootsuite nó a mhacasamhail.
 •  Tuiscint ar SEO agus taighde eochairfhocal le mian láidir foghlama agus forbairt sa réimse seo.
 • Scileanna láidre scríofa maidir le cóipcheart agus forbairt ábhair.
 • Súil chruthaitheach ar dhearadh chun cabhrú lenár meáin shóisialta agus ár n-amharc-íomhánna fógraíochta a ardú.
 • Scileanna maithe cumarsáide briathartha
 • Tuiscint agus taithí ar Google Ads agus Google Analytics
 • Líofa in Adobe Illustrator, Photoshop agus Canva.
 • Tá taithí i WordPress agus Elementor inmhianaithe

Is socrúchán 24 mí é seo ar bhonn lánaimseartha (oifig bhunaithe).

Cuir isteach do CV le do thoil chuig:

An Bainisteoir Acmhainní Daonna, Aerfort Dhún na nGall

Ríomhphost: recruitment@donegalairport.ie

Sprioc am do iarrataisí:  De hAoine 19 Samhain 2021